Czym jest sanepid?

CO TO JEST SANEPID?

Sanepid, a właściwie Państwowa Inspekcja Sanitarna to instytucja zajmująca się wykonywaniem zadań w zakresie zdrowia publicznego. Kontroluje stan higieny w różnych dziedzinach życia, a także prowadzi swego rodzaju działania statystyczne w zakresie epidemiologii chorób (zawodowych i zakaźnych) oraz jest organem decyzyjnym między innymi w kwestii ustalenia wykresu chorób zawodowych. Ma na celu zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych oraz zakaźnych.

Główny inspektor sanitarny podlega ministrowi zdrowia. Głównemu inspektorowi sanitarnemu podlega szesnastu państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych, im z kolei – dziesięciu państwowych granicznych inspektorów sanitarnych oraz trzystu osiemnastu inspektorów ze szczebla powiatowego.

Jaka skuteczna dieta na odchudzanie?
Dieta na odchudzanie

HISTORIA SANEPIDU

Już po I wojnie światowej rozpoczęto w Polsce tworzenie organów zabezpieczających zdrowie oraz higienę ze względu na tragiczną sytuację sanitarną w powojennej Europie, a także szalejące w tamtych czasach epidemie, między innymi pandemię tak zwanej hiszpańskiej grypy. W 1918 roku powstał Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny (PCZE), który miał opracowywać metody zwalczania oraz zapobiegania chorobom wśród ludzi. W 1923 roku przekształcono go w Państwowy Zakład Higieny, który oprócz zadań PCZE pełnił również funkcję badawczą. Aż do rozpoczęcia II wojny światowej utworzono 13 regionalnych oddziałów, wspierających działalność badawczą organu głównego.

W 1945 roku funkcje przeciwepidemiczne wykonywały tak zwane Kolumny Sanitarne, aby wreszcie na mocy dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 roku powstała Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ta instytucja miała zajmować się zapobieganiem, profilaktyką oraz zwalczaniem chorób, a także popularyzacją prawidłowych zasad higieny. W 1975 roku, w związku z usunięciem powiatów i utworzeniem 49 województw, zniknęli powiatowi, miejscy i dzielnicowi inspektorzy sanitarni, a w ich miejsce utworzono inspektorów terenowych.

W związku z wprowadzoną w 1999 roku reformą administracyjną redukującą liczbę województw do 16 i tworzącą powiaty, struktura Państwowych Inspekcji Sanitarnych została zmieniona, a z nazwy usunięto słowo „państwowa”. Utworzono podział na inspektorów wojewódzkich, powiatowych, portowych oraz kolejowych. W 2001 roku wcielono kolejowe stacje sanitarno-epidemiologiczne do stacji powiatowych, a w 2002 roku w miejsce stacji portowych wprowadzono stacje graniczne. Również w 2002 roku przywrócono nazwę Państwowa Inspekcja Sanitarna.

ZADANIA I KOMPETENCJE SANEPIDU

Zadania i kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z artykułem 1 tej ustawy, sanepid został powołany do wykonywania zadań w zakresie zdrowia publicznego, między innymi zachowania higieny środowiska, zakładów pracy oraz jednostek medycznych używających w swej działalności promieni rentgenowskich, a także czystości budynków oświatowych czy hoteli lub restauracji.

W celu sprawowania nadzoru nad sferami określonymi w ustawie, sanepid ma prawo między innymi dokonywać kontroli bieżącej działalności podmiotów oraz sprawdzać zapobiegawczo czy w przyszłości nie zachodzi ryzyko naruszeń.

Co istotne, Państwowa Inspekcja Sanitarna bierze udział w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego, tak aby były one zgodne z zasadami higieny. Instytucja ta sprawuje także pieczę nad wprowadzaniem nowych rozwiązań w budownictwie (głównie w zakresie zmian w sposobie użytkowania budynków, nowych procesów technologicznych czy materiałów wykorzystywanych na budowie) oraz bierze udział w dopuszczaniu do użytku środków lokomocji (zarówno statków, samolotów jak i pojazdów lądowych).

Sanepid może także dokonywać bieżących kontroli przestrzegania przepisów dotyczących higieny i zdrowia, między innymi w kwestii wody pitnej, czystości powietrza, utrzymania należytej higieny w zakładach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej. Kontroluje także sposób produkcji, transport, przechowywanie oraz sprzedaż żywności, aby zostały zachowane higieniczne warunki, uniemożliwiające dystrybucję zepsutego jedzenia. Jeśli zostaną stwierdzone uchybienia, inspektor nakazuje usunięcie ich w określonym terminie. Jeżeli w wyniku tych uchybień zagrożone było życie lub zdrowie ludzkie, inspektor może zamknąć zakład pracy.

Jaka skuteczna dieta na masę?

Państwowa Inspekcja Sanitarna ma także kompetencje w zakresie kontrolowania budowanych obiektów co do zgodności z obowiązującymi przepisami, a w przypadku znalezienia uchybień, urzędnik wpisuje je do dziennika budowy wraz z nieprzekraczalnym terminem ich usunięcia. Z tym zadaniem związane jest prawo do wejścia o każdej porze dnia i nocy do obiektu, który ma być poddany kontroli. Warto wspomnieć, że to prawo dotyczy także mieszkania prywatnego, jeśli zachodzi podejrzenie, że któraś z osób w nim przebywająca może być ofiarą choroby zakaźnej lub jeśli w mieszkaniu jest prowadzona jakakolwiek forma działalności usługowej bądź produkcyjnej.

W ramach działalności badawczej sanepid prowadzi analizy i dokonuje ocen epidemiologicznych, aby na ich podstawie tworzyć programy przeciwdziałania epidemiom. Programy te są przekazywane zakładom opieki zdrowotnej, a sanepid może kontrolować ich wykonywanie. W kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej leży również określanie wykazu chorób zawodowych.

W ramach współpracy z Unią Europejską sanepid wydaje opinie w kwestii zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi higieny inwestycji i przedsięwzięć częściowo finansowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

Inspektor sanitarny może także zablokować otwarcie nowo powstałego lub zmodernizowanego zakładu pracy czy wprowadzenie innowacji technologicznych, jeśli uzna, że zagrożone jest życie bądź zdrowie ludzkie. W takiej sytuacji następuje wstrzymanie działań do momentu wydania decyzji przez inspektora wyższego stopnia. Zalecenia i uwagi są wpisywane do książki kontroli sanitarnej, której posiadanie jest obowiązkowe dla wszystkich zakładów pracy.

Sanepid prowadzi także swego rodzaju działalność oświatową, która ma na celu popularyzowanie zasad prawidłowej higieny, a także zdrowego odżywiania, sposobów zapobiegania chorobom i udzielania pierwszej pomocy.

SANEPID A SUPLEMENTY DIETY

W bieżącym roku sanepid zapowiedział zaostrzenie kar dla producentów suplementów diety. Jeśli w ich produktach zostaną stwierdzone substancje rakotwórcze, kara wzrośnie nawet o „kilka zer” i może wynieść nawet około miliona, a nie – jak do tej pory – kilka tysięcy. W sferze planów jest również wprowadzenie opłat dla producentów chcących wprowadzić na rynek nowe suplementy. W założeniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej miałoby to zapobiec wprowadzaniu na rynek środków zawierających szkodliwe dla zdrowia substancje.

Warto pamiętać, że niezależnie od planowanych zmian, każdy nowy suplement diety musi być zgłoszony Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, a ten może przeprowadzić kontrolę zarówno w zakresie spełniania norm podczas produkcji, jak również poddać go testom laboratoryjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *